อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้บริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการ
Wi Wallet แอปพลิเคชันเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564

บริการค่าบริการปกติค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
หมวดการเติมเงิน  
1.เติมเงินผ่านธนาคาร ช่องทางออนไลน์(/ต่อรายการ) 
1.1 ธ.กสิกรไทย10 บาท0 บาท
1.2 ธ.ไทยพานิชย์10 บาท0 บาท
1.3 ธ.กรุงศรีอยุธยา10 บาท0 บาท
หมวดการโอนเงิน  
2.โอนเงิน(/ต่อรายการ) 
2.1 โอนเงินระหว่าง Wi Wallet0 บาท0 บาท
2.2 โอนเงินไปยังธนาคาร20 บาท 
หมวดอื่นๆค่าบริการหมายเหตุ
3.การถอนเงิน(ต่อรายการ) 
3.1 การถอนเงินไปยังธนาคารและปิดบัญชี50 บาท 
4.การยกเลิก/ระงับการให้บริการ(ต่อเดือน) 
4.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี20 บาท(กรณีไม่มีการเคลื่นไหวบัญชีติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือน)
4.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน20 บาท(กรณียกเลิกบัญชีแล้วแต่มีเงินคงค้างอยู่)

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับร้านค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า
ผ่าน Wi Wallet แอปพลิเคชันเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564

บริการค่าบริการปกติค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
ค่าแรกเข้าสมัครเป็นร้านค้า100,000 บาทfree
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (ต่อรายการ)3 – 10%ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ
ค่าโอนเงินไปยังธนาคาร (ต่อรายการ)20 บาท15 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรายการ (ต่อรายการ)20 บาทfree

* เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง