รับฟรี 10 Wi coin เมื่อดาวน์โหลดไววอลเล็ทแอปพลิเคชัน ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไข

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครใหม่ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไข
โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2564

เงื่อนไขการร่วมรายการ

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครใหม่ เมื่อดาวน์โหลดไววอลเล็ทแอปพลิเคชัน ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไข
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  • ได้รับเหรียญพิเศษภายใน 15 นาที หลังจากที่ลงทะเบียนสําเร็จ
  • เหรียญพิเศษนี้จะหมดอายุวันที่
  • หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง ปลอมแปลง หรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งเหรียญสะสม ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะยกเลิกเหรียญสะสมและ/หรือเรียกคืนส่วนลดที่ใช้เหรียญสะสมแลกมา รวมถึงยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกไววอลเล็ทและดำเนินการทางกฏหมายต่อผู้กระทำ กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข / ยกเลิกรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า