ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการ
อัพเดทวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Terms and conditions) การเข้าเว็บไซต์ www.wipay.co.th และ/หรือ แอปพลิเคชัน WiPay นี้ (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน”) ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ไวเพย์ จำกัด (“บริษัท”) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Terms and conditions) ที่กำหนดไว้นี้หรือทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไป และ/หรือ ที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงและยินยอมว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวให้ผู้ใช้งานรับทราบโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทอาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว และถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานจะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยหรือไม่ตกลงหรือไม่ยินยอมหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ขอความกรุณาผู้ใช้งานยุติการเข้าชม และ/หรือ ใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ บริษัทประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ วัน/เดือน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. นิยาม
  “เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน” หมายถึง เว็บไซต์ www.wipay.co.th และ/หรือ แอปพลิเคชัน WiPay ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ไวเพย์ จำกัด “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้งาน สมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือ ลูกค้าของบริษัท อีฟิน เอ็กซ์ จำกัด ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้งาน การเป็นสมาชิก การใช้บริการ หรือการเข้าถึงนั้นกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม “บริษัท” หมายถึง บริษัท ไวเพย์ จำกัด “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Terms and conditions) นี้ หรือทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไป และ/หรือ ที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน “บัญชีผู้ใช้งาน” หมายถึง บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet account) บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money account) หรือบัญชีอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่บริษัทสร้างหรือจัดทำขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานตามคำร้องขอเปิดบัญชีของผู้ใช้งาน “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของท่านหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลของนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นแอปพลิเคชัน ให้นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับรวมถึงแอปพลิเคชันในส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมโดยบริษัท ไวเพย์ จำกัด เว้นแต่แอปพลิเคชันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นนอกจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท “เนื้อหา” หมายถึง ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม
 2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 3. 2.1 บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) และ/หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (WiPay) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน โดยผู้ใช้งานจะต้องส่งคำร้องขอเปิดบัญชีผู้ใช้งานมายังบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
  2.2 การขอเปิดบัญชีผู้ใช้งานหรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทนั้น ผู้ใช้งานต้องแสดงข้อมูล แจ้งข้อมูล หรือยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน (Know Your Customer – KYC) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดย ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวที่ท่านมอบให้เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
  2.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และจำกัดสิทธิสำหรับการเปิดบัญชีจำนวน 1 บัญชี ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  2.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธขอเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทกับผู้ใช้งานหรือบุคคลที่มีสัญชาติ มีถิ่นที่อยู่ หรือมีแหล่งรายได้ที่มาจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐแอลเบเนีย บาร์เบโดส สาธารณรัฐบอตสวานา สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ ราชอาณาจักรกัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน สาธารณรัฐกานา จาเมกา สาธารณรัฐมอริเชียส ราชอาณาจักรโมร็อกโก สหภาพพม่า สาธารณรัฐนิการากัว สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐปานามา สาธารณรัฐเซเนกัล สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐยูกันดา สาธารณรัฐเยเมน และสาธารณรัฐซิมบับเว
  2.5 ผู้ใช้งานจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท หรือ หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้ การกวนสัญญาณ ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใด ๆ ที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทหรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย
  2.6 ผู้ใช้งานจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่แทรกแซงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท
  2.7 หากบริษัทตรวจสอบพบการกระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หรือการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ผู้ใช้งานยอมรับว่าบริษัทสามารถดำเนินการระงับหรือยุติการใช้งาน เปิดบัญชี หรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
  2.8 อัตราค่าธรรมเนียม ผู้ใช้งานตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่บริษัทกำหนด โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาและตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบริษัทได้ตาม **Link => คลิก** และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงยินยอมให้บริษัทหักเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบัญชีผู้ใช้งานที่มีอยู่กับบริษัทได้ทันที่ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 4. บัญชีผู้ใช้งาน
  ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ บริษัทอาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้งานของแต่ละผู้ใช้งานตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราว โดยที่บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้งาน กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้งาน ค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และข้อมูลใด ๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น อนึ่ง ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อได้ที่: – ศูนย์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์: xxxxxxxxxx ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง – Email: xxxxxxxxxxxxxxxx เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 5. การยกเลิกและการระงับการให้บริการ
  4.1 ผู้ใช้งานประสงค์จะยกเลิกการใช้งานหรือใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองผ่านช่องทาง ศูนย์ Call Center หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด และดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด หากยังคงมีเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานไม่ได้ปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ บริษัทจะดําเนินการคืนเงินเท่าที่คงเหลือให้ผู้ใช้งานภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมใด ๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันทำการ โดยโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้งานตามรายละเอียดที่ผู้ใช้งานจะได้แจ้งให้บริษัททราบและในการนี้บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการโอนเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัท
  4.2 บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้
  4.2.1 ผู้ใช้งานใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครบัญชี รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือ
  4.2.2 ผู้ใช้งานถึงแก่ความตาย หรือ
  4.2.3 ผู้ใช้งานเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรือ
  4.2.4 บริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้งานกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใด หรือ
  4.2.5 กรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการเปิดบัญชี เมื่อบริษัทได้ทราบถึงข้อมูลการยกเลิกการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว หรือ
  4.2.6 ผู้ใช้งานชาวต่างชาติที่มีสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ และอาชีพบางประเภทตามที่บริษัทกำหนด หรือ
  4.2.7 ผู้ใช้งานประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือ
  4.2.8 ผู้ใช้งานมิได้เข้าใช้งานเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 (สอง) ปีนับแต่การเข้าใช้งานครั้งล่าสุด หรือ
  4.2.9 ผู้ใช้งานชาวต่างชาติที่หนังสือเดินทางหมดอายุแล้วขณะเข้าใช้งาน หรือ
  4.2.10 เงินในบัญชีของผู้ใช้งานไม่เพียงพอให้บริษัทหักค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการระงับ และ/หรือ ยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัย หรือบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ บริษัทอาจติดต่อเพื่อร้องขอให้ผู้ใช้งานชี้แจงข้อมูล นำส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทพิจารณา หากผู้ใช้งานไม่ดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ใช้งานแล้ว และบริษัทเห็นว่าผู้ใช้งานเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น หรือบริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานด้วยเหตุผลตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการทันที
  4.3 ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการใช้งานตามข้อ 4.2 ข้างต้น บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้ หากบัญชีของผู้ใช้งานไม่มีเงินเหลืออยู่ หรือเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี บริษัทจะหักเงินของผู้ใช้งานเพียงเท่าที่เหลืออยู่เป็นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และยกเลิกการให้บริการทันที หรือ หากบัญชีของผู้ใช้งานมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะคงเงินดังกล่าวของผู้ใช้งานไว้ และคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และ/หรือ ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงินจากบัญชีของผู้ใช้งาน (แล้วแต่กรณี) ตามอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น ผู้ใช้งานมีสิทธิขอรับเงินเท่าที่คงเหลือคืนจากบริษัท ภายหลังหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงินภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัท ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง ศูนย์ Call Center หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด และดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการตามนโยบายภายในของบริษัท ในกรณีที่มีการขอรับเงินคืน บริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและทำการโอนเงินเท่าที่คงเหลือให้แก่ผู้ใช้งาน โดยโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้งาน หรือบัญชีใหม่ของผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดที่ผู้ใช้งานจะได้แจ้งให้บริษัททราบ โดยเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ในการนี้บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการโอนเงินดังกล่าว (ถ้ามี)
 6. คํารับรองของผู้ใช้งาน
  5.1 ผู้ใช้งานรับรองว่าจะไม่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ในการทําธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำบัญชีไปแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานและ/หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแทนรับชำระเงิน หรือมีลักษณะเป็นช่องทางการฝากและถอนเงินสด หรือนำไปประกอบธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง การกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด รวมถึง จะไม่ทำให้แอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต้องเสียหาย หรือจะไม่ทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นใด ไม่พยายามเข้าสู่แอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะระบบ (hacking) ขโมย สำเนา หรือทำลายฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัวหรือวิธีการอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใด ๆ จากการที่ผู้ใช้งานทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือจากการที่ผู้ใช้งานกระทำการใดอันเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
  5.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน ผู้ใช้งานรับรองว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ตามกระบวนการระบุ ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของบริษัท เป็นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้งานที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงและเป็นปัจจุบันของผู้ใช้งาน โดยรูปภาพที่ปรากฎบนบัตรดังกล่าวแสดงถึงรูปลักษณ์ปัจจุบันของผู้ใช้งาน มิได้มีความแตกต่างอันเนื่องมาจากการทำศัลยกรรมตกแต่งหรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้รูปลักษณ์ของผู้ใช้งานเปลี่ยนไป และสามารถบ่งบอกถึงตัวตนและลักษณะของผู้ใช้งานได้จริงในขณะผู้ใช้งานดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากรูปลักษณ์ของผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการกระทำข้างต้น ส่งผลให้ระบบยืนยันและการพิสูจน์ตัวตนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการเปิดใช้บริการหรือระงับการให้บริการของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานตกลงไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องหรือดำเนินการอื่นใดกับบริษัท
  5.3 ผู้ใช้งานรับรองว่าตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมถึงตกลงจัดเตรียมข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งบริษัทอาจร้องขอให้ส่งเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาให้เปิดใช้บริการ ให้บริการ ทำธุรกรรมใด ๆ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนด ประกาศกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
 7. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด
  6.1 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้เป็นการเข้าใช้หรือใช้ตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) หรือตามที่เผยแพร่ (“as available” basis) เท่านั้น โดยบริษัทไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และ/หรือ จากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในทุกกรณี
  6.2 บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี
  6.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
  6.4 บรรดาข้อมูลรายละเอียด บทความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งบริษัทได้รับความอนุเคราะห์ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไป สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือแสดงว่าบริษัทเห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทรรศนะดังกล่าว ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ
  6.5 บริษัทไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ (ถ้ามี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านั้น และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของโฆษณาซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือ รายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน บริษัทปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี
  6.6 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ บริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัท จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม
 8. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
  7.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลอื่น เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงนั้น
  7.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ บริษัทยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
  (1) การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปแบบข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “ไวเพย์” และ/หรือ “WiPay” และ/หรือ ข้อความอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับข้อความดังกล่าว
  (2) การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง www.wipay.co.th และ/หรือ แอปพลิเคชัน WiPay
  (3) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อบริษัท และเครื่องหมายการค้าของบริษัทลดน้อยลง
  (4) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
  (5) การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของบริษัท และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยง
  (6) การเชื่อมโยงต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่า บริษัทสนับสนุนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือมีความร่วมมือใด ๆ ระหว่างบริษัทและผู้ใช้งานหรือองค์กร
  (7) การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของบริษัท
  (8) บริษัทไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานหรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
  (9) ไม่ว่าเวลาใด ๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ และสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
  ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อ ตำแหน่งที่อยู่ (location) ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของผู้ใช้งานที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือ ที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน (WiPay) การแสดงตน การพิสูจน์ตัวตน การทำธุรกรรม การใช้บริการ การทำสถิติ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการหรือให้สิทธิประโยชน์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอันเกี่ยวเนื่องกับบริการ หรือมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานได้รับบริการที่ดี การให้บริการช่วยเหลือ หรือการติดต่อสอบถาม รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานผ่านช่องทางการแจ้งเตือนของบริษัท และผู้ใช้งานรับทราบว่าบริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลนอกประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทรับรองว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้นจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 10. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
  บริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัท เช่น Firewall หรือการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น
 11. การเก็บรักษาความลับ
  ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้หรือได้รับข้อมูลจากบริษัทหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้เปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า
 12. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
  ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการทำธุรกรรมหรือการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
 14. การแยกส่วนกัน
  หากข้อตกลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใด ๆ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
 15. การไม่สละสิทธิ
  ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อตกลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้นี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อตกลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อตกลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของผู้ใช้งาน จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อตกลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อตกลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด
 16. การระงับข้อพิพาท
  หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย
 17. การร้องเรียน การแจ้งปัญหาหรือการช่วยเหลือ
  ผู้ใช้งานอาจร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น การร้องเรียนพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานรายอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในลักษณะที่ผิดกฎหมาย อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ขัดตต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน สนับสนุนการใช้ความรุนแรง หรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่ก่อกวนผู้ใช้งานรายอื่น เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทเพื่อร้องเรียน แจ้งปัญหาหรือขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ – ศูนย์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์: xxxxxxxxxx ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง – Email: xxxxxxxxxxxxxxxx เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ – จดหมายทางไปรษณีย์ โดยระบุ “เรื่องร้องเรียน” ถึง บริษัท ไวเพย์ จำกัด ที่อยู่ 11 ซอยรามอินทรา 5 แยก 15 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 – ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท : www.wipay.co.th”,