อัตราค่าธรรมเนียม

1. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้บริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ ในการใช้บริการกระเป๋าเงิน ไว วอลเล็ท เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565

บริการ
ผู้ใช้บริการไทย
ค่าบริการปกติ
ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
ผู้ใช้บริการต่างชาติ
ค่าบริการปกติ
ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
หมวดการเติมเงิน
1. เติมเงินผ่านธนาคาร ช่องทางออนไลน์
(/ต่อรายการ)
1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์
10 บาท
0 บาท
10 บาท
0 บาท
1.2 ธนาคารกสิกรไทย
10 บาท
0 บาท
10 บาท
0 บาท
1.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
10 บาท
0 บาท
10 บาท
0 บาท
1.4 ธนาคารกรุงเทพ
10 บาท
0 บาท
10 บาท
0 บาท
หมวดการรับ - โอนเงิน
2. รับ - โอนเงิน
(/ต่อรายการ)
2.1 รับ - โอนเงินระหว่าง Wi Wallet
20 บาท
0 บาท
20 บาท
0 บาท
2.2 โอนเงินไปยังธนาคาร
20 บาท
20 บาท
2.3 โอนเงินผ่าน QR พร้อมเพย์
20 บาท
20 บาท
2.4 รับเงินผ่าน QR พร้อมเพย์
2.5% ขั้นต่ำ 5 บาท สูงสุด 15 บาท
15 บาท
หมวดอื่นๆ
ค่าบริการ
หมายเหตุ
ค่าบริการ
หมายเหตุ
3. การปิดบัญชี
(/ต่อรายการ)
(/ต่อรายการ)
3.1 การถอนเงินไปยังธนาคารเนื่องจากปิดบัญชี
20 บาท
20 บาท
4. การรักษาบัญชีกรณีไม่มีการเคลื่อนไหว
(ต่อเดือน)
(ต่อเดือน)
4.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
20 บาท
(กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหว ติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือน)
100 บาท
(กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหว ติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือน)
2. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ไว วอลเล็ท วีซ่า

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ ในการใช้บริการบัตรเติมเงิน ไว วอลเล็ท วีซ่า เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565

บริการ
ผู้ใช้บริการไทย
ค่าบริการปกติ
ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
ผู้ใช้บริการต่างชาติ
ค่าบริการปกติ
ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
หมวดบัตรเติมเงิน ไว วอลเล็ท วีซ่า
1. การขอออกบัตร
1.1 บัตร ไว วอลเล็ท วีซ่า เวอร์ชวล
ไม่มีค่าธรรมเนียม
1.2 บัตร ไว วอลเล็ท วีซ่า เวอร์ชวล (เฉพาะกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกบัตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และขอออกบัตรใหม่ เท่านั้น)
50 บาท
50 บาท
1.3 บัตร ไว วอลเล็ท วีซ่า (บัตรแข็ง)
150 บาท
1,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน
2.1 ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการชำระที่ร้านค้าหรือเว็บไซต์ต่างประเทศ
3.50%
3.50%
3. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับร้านค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ ในการใช้บริการรับชำระเงินไวเพย์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565

บริการ
ค่าบริการปกติ
ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
ค่าแรกเข้าสมัครเป็นร้านค้า
1,000 บาท
ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างไวเพย์กับร้านค้า
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (ต่อรายการ)
3 - 10%
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและข้อตกลงระหว่างไวเพย์กับร้านค้า
ค่าโอนเงินไปยังธนาคาร (ต่อรายการ)
20 บาท
0 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรายการ (ต่อรายการ)
20 บาท
0 บาท