NDID คืออะไร?

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือ National Digital ID (NDID) คืออะไร

คือการบนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่าง ๆ จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นการเปิดบัญชีเงินฝาก การยื่นแบบภาษี รวมถึงการขอใช้บริการ E-Wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอำนวยความสะดวก ลดการกรอกข้อมูลผิดพลาด รวดเร็ว และไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานต่าง ๆ ด้วยตนเองประโยชน์ของบริการ NDID
สะดวก
ทำให้ลงทะเบียนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ เมื่อไหร่ก็ได้
รวดเร็ว
ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนที่สถานที่ทำการของผู้ให้บริการ โดยการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ปลอดภัยในการใช้บริการ
ด้วยมาตรฐานระดับสูงตามมาตรฐานสากล


วิธีการใช้บริการ NDID

วิธีการใช้งานบริการ NDID เพื่อยืนยันตัวตนบน แอปพลิเคชั่น ไววอลเล็ท