อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้บริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการ
แอปพลิเคชัน Wi Wallet เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564

บริการค่าบริการปกติค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
หมวดการเติมเงิน  
1. เติมเงินผ่านธนาคาร ช่องทางออนไลน์(ต่อรายการ) 
1.1 ธ.กสิกรไทย10 บาท0 บาท
1.2 ธ.ไทยพาณิชย์10 บาท0 บาท
1.3 ธ.กรุงศรีอยุธยา10 บาท0 บาท
หมวดการโอนเงิน  
2. โอนเงิน(ต่อรายการ) 
2.1 โอนเงินระหว่าง Wi Wallet0 บาท0 บาท
2.2 โอนเงินไปยังธนาคาร20 บาท 
หมวดอื่นๆค่าบริการหมายเหตุ
3. การถอนเงิน(ต่อรายการ) 
3.1 การถอนเงินไปยังธนาคารและปิดบัญชี50 บาท 
4. การยกเลิก/ระงับการให้บริการ(ต่อเดือน) 
4.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี20 บาท(กรณีไม่มีการเคลื่นไหวบัญชีติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือน)
4.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน20 บาท(กรณียกเลิกบัญชีแล้วแต่มีเงินคงค้างอยู่)

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับร้านค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Wi Wallet เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564

บริการค่าบริการปกติค่าบริการช่วงโปรโมชั่น
ค่าแรกเข้าสมัครเป็นร้านค้า100,000 บาทฟรี
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (ต่อรายการ)3 – 10%ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ
ค่าโอนเงินไปยังธนาคาร (ต่อรายการ)20 บาท15 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรายการ (ต่อรายการ)20 บาทฟรี

* เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง